แผนงานและโครงการ

ปีงบประมาณ 2565
แผนงานปีงบประมาณ 2565
– เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง 70% ปี 65

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
แผนงานปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปี62

การติดตามและประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
แผนงานปีงบประมาณ 2561
ผนปฏิบัติการประจำปี61

การติดตามและประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณ