วิสัยทัศน์ VISSION

วิสัยทัศน์ (VISION)     /  พันธกิจ ( MISSION )

ยุทธศาสตร์

           1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence )

               เป้าหมาย

                  1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี
                     1.2 ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพ
                     1.3 ระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามาตรฐาน
                     1.4 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

 

           2. บริการเป็นเลิศ ( Service  Excellence )

               เป้าหมาย

                           2.1 Service Plan คุณภาพ
                           2.2 ระบบสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

         3. บุคลากรเป็นเลิศ ( People  Excellence  )

                 เป้าหมาย

                          3.1 บุคลากรดี เก่ง สุข และพอเพียง

          4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance   Excellence )

                เป้าหมาย

                        4.1 ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                        4.2 ระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

                       4.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ

                       4.4 นวัตกรรมและงานวิจัยสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

***********************************************************