เกี่ยวกับโรงพยาบาลลี้

ประวัติโรงพยาบาลลี้

ระยะแรก

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2484-2500 ตั้งเป็นสุขศาลาประจำ อ.ลี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ว่าการ อ.ลี้ ปัจจุบัน สภาพอยู่กลางป่า ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มี ” นายสม วรรณโพธิ์ ” เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาเป็นคนแรก      

ระยะที่ 2

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2501-2523 ได้จัดตั้งเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยสร้างบ้านพักนายแพทย์ 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่จัตวา 1 หลัง ต่อมากลายเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

ระยะที่ 3

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524-2529 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ

วันที่ 4 มกราคม 2524

โดยมีนายแพทย์รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุลเป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็นคนแรก

 ระยะที่ 4

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงขึ้นเป็น ขนาด 30 เตียง ได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน อาคารผู้ป่วยนอก ทางเดินเชื่อม โรงรถ ซักฟอก ในสถานที่แห่งเดิม มีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิกเป็นประธานในพิธีเปิด

 

ปัจจุบัน

ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ (คือสถานที่ ณ ปัจจุบัน) โดยทำการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ 2537 และได้ ขยายจากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เป็น 60 เตียงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547โดยมีนายแพทย์เผ่าพงศ์ สุนทร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

 

 

<<ดาว์นโหลดข้อมูลประวัติเพิ่มเติม >>