แจ้งผู้รับบริการเตรียมบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งเมื่อมารับบริการ

         
              ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับยืนยันตัวตนการเข้ารับบริการในครั้งนั้น สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูตรบัตร(ใบเกิด)เพื่อแสดงตนและใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครองยืนยันการเข้ารับบริการ