งดการทำฟันบางประเภทชั่วคราว

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป   

โทรสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพฟัน โทร   053-596513 ต่อ  132  ห้องทันตกรรม