รับสมัครงานตำแหน่งคนสวนและผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียฯ

ตำแหน่ง   
  1. คนสวน   3   อัตรา
  2. ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อทุกชนิด จำนวน  1  อัตรา
jobs_15-10-64คนสวน

คนสวน   3   อัตรา

jobs_15-10-64ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อทุกชนิด จำนวน  1  อัตรา