24ส.ค.64การสนับสนุนช่วยเหลือช่วงสถานการณ์โควิด19

โรงพยาบาลลี้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอลี้ และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลี้ สมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลี้ ชมรมข้าราชการและลูกจ้างบำเหน็จ-บำนาญอ.ลี้,อ.ทุ่งหัวช้างและ กศน.ลี้ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลลี้ ในช่วงสถานการณ์โควิค จำนวน 120,000 บาท