16ส.ค.64การบริจาคและสนับสนุนช่วยสู้ภัยโควิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่บริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในสถานการณ์โควิค เพื่อสนับสนุน และส่งกำลังใจให้บุลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19