12ส.ค.64การบริจาคสนับสนุนสิ่งของสู้ภัยโควิด

กิ่งกาชาด อ.ลี้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิด-2019 ขอขอบพระคุณคณะฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยเทอญ


คุณสุระพันธ์ กาสุนันท์ และคุณศุภกานต์ กาสุนันท์ ที่ได้บริจาคชุด PPE ร่วมสู้ภัยโควิด-2019 ให้กับบุคลากร รพ.ลี้ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดให้ได้ดังประสงค์ เดินทางไปทางใดให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง


กลุ่มเพื่อนรักเหนียวแน่น จ.ลำพูน บริจาค Spo2 จำนวน 25 เครื่อง และกิฟเซท จำนวน 30 ชุด ขอให้ท่านและคณะมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดให้ได้ดังประสงค์ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง