กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยามอบ Leg Cover จำนวน 200 คู่

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2564
นายแพทย์เผ่าพงษ์  สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ได้เป็นตัวแทนรับมอบ Leg Cover จำนวน 200 คู่ จากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
โดยมีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ เป็นตัวแทนผู้มอบแทนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา
การนี้ขอขอบคุณ ” กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ” เป็นอย่างยิ่ง