1ก.ค.63วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)

วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)

1 กรกฎาคม 2563 “ เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” (New Normal – New HIV Testing.)

                วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง

              เพื่อการดูแลสุขภาพและการวางแผนการดำเนินในชีวิตแนวใหม่ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทุกคนควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และถือเป็นการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับตัวเอง คู่ ครอบครัว โรงพยาบาลลี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการขอรับคำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลลี้ คลินิกรักษ์สุขภาพ ห้องเบอร์ 24 หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ได้ทุกวันทำการ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่      โทร 053-596513-7 ต่อ 137

 

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ