ขอบคุณผู้บริจาคระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 18 พ.ค. 2563

 

            ด้วยจิตถึงใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้ขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความห่วงใย ร่วมส่งใจ,บริจาคเงิน,และวัสดุอุปกรณ์ในการการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม COVID-2019   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้ขออวยพรให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวังทุกประการเทอญ

รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลลี้ในสถานการณ์ COVID -19

ช่วงระหว่างวันที่  23 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563

1. หจก.โชคถาวรพลาสติก มอบชุดป้องกันเชื้อ
2. อ.อนัญญาพัชร วิวัฒน์กมลชัย และคุณจุฑาลักษณ์ กันทามะ บริจาคเจลล้างมือ และน้้ายาฆ่าเชื้อ
3. นายสมภพ นิธิผดุงวงศ์ บริจาค ซิปล็อค
4. นางสาวศรัณนี ปันแก้ว บริจาค mask
5. หจก.เอส.แอนด์ พี โปรแพ็คกิ้ง บริจาค ถุงสวมขา
6. คุณฉัตรพร ตันตินิกรและครอบครัว บริจาคชุดกันในและหมวกคลุมผม
7. คุณพ่อเสี่ยงกุ่ย คุณแม่สมหญิง แซ่ตั้ง มอบแว่นตา
8. ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ บริจาค ชุดกันฝน
9. MR.TOH KIAT HUAN บริจาค Surgical mask
10. คุณดารารัตน์ พิพัฒน์ศิริกุล บริจาค Face shield
11. คุณอภิรัฐ เนติกุล บริจาค ชุดป้องกันเชื้อ
12. คุณภูริชญา ฟุ่มเฟือย บริจาค mask ผ้าและ เจลล้างมือ
13. คุณชิสา ชุมภูจันทร์ บริจาค ชุดป้องกันเชื้อ
14. บริษัท สเต็ปส์ ดีไซน์แอนด์พรินท์ จ้ากัด บริจาค ชุดป้องกันเชื้อ
15. คุณมนัสนันท์ บวรวิวรรธน์ บริจาค น้้ายาฆ่าเชื้อ
16. เพจไม่จิ้มฟันกู้โลก บริจาค N 95
17. คลินิกบ้านรักสัตว์ บริจาค Face shield และชุดกันฝน
18. มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาค Face shield
19. บริษัทชลบุรีโบโล จ้ากัด บริจาค mask ผ้า
20. โครงการ MASK ALL บริจาค mask ผ้า
21. มูลนิธิพุทธรักษา บริจาค Surgical mask
22. คุณสุชาดา ชาวนาและคุณภัครดา สุนทรเดชะ บริจาค ชุดกันฝน
23. คุณฉัตรพร สุจิภิญโญและครอบครัว บริจาค ชุดกันฝน
24. นายภิญโญ อุตสา บริจาค เจลล้างมือ
25. ส้านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ บริจาคชุดกันฝน
26. บริษัท สุริยะผ้านวม บริจาค ชุดกันฝน
27. มูลมิธิหลวงพี่แซม บริจาค ชุดกันฝน
28. คุณจีภา คีรีวงค์ บริจาค เครื่องสแกนหน้าผาก , เจลล้างมือ ,ชุดป้องกันเชื้อ
29. Nut & Su 0648768482 บริจาค mask ผ้า และชุดป้องกันเชื้อ
30. ร้านลี้เจริญยนต์ บริจาค เจลล้างมือ
31. คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร บริษัทโรจนพาวเวอร์ บริจาค กล่องอะคิริค
32. บริษัท เอส วี เอ็มอุตสาหกรรม บริจาค เจลล้างมือ
33. ภญ. ปณุณัฐฐา ตันธนะเดชา บริจาค mask ผ้า
34. บริษัท ซี ไอ.จี.อินเตอร์กรุ๊ปจ้ากัด นายปูลิน จีนตระกูล และนางณัชปภา กฤติกรชัยกุล บริจาคมาม่าและปลากระป๋องแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร รพ.ลี้
35. บริษัท เอฟ เวอร์ติง ดีไซน์ บริจาคกล่องกันเชื้อ จ้านวน 1 เชื้อ
36. น.ส.เบญญาดา รุ่งเรืองฤทธิ์ บริจาค mask ผ้า บริจาค Face shield
37. บริษัทเฟอร์ฟอร์แมน เมนูเฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จ้ากัด บริจาค mask ผ้า
38. ตระกูล เลิศฤทธ์เดชา บริจาค ชุด PPE
39. คุณหทัยรัตน์ ฤดีสุนันท์ บริจาค mask ผ้า
40. คุณทองใบ ตันอุตม์ บริจาค Face shield
41. บริษัทภาคเหนือชัยวัฒน์ จ้ากัด บริจาค เจลล้างมือ
42. บ้านธนาคินทร์ กทม.คุณอั๋น รพ.ศิริราช บริจาค Face shield
43. รับจัดสรร จาด สสจ. รับ กล่องป้องกันเชื้อ
44. หจก.เมย์เด้นท์ บริจาค Face shield
45. บริษัทศิรโกมล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัดบริจาค Face shield
46. ปภาวรินทร์ อัคคีวิจิตรบริจาค Face shield
47. ครอบครัวเรืองวิทย์บริจาค Face shield
48. บริษัท สุริยะผ้านวมบริจาค Face shield
49. มูลนิธิสายธาร บริจาค mask และ ชุดป้องกันเชื้อ PPE
50. คุณกายจนา ปาลิไสย์ สมคมพยาบาล บริจาค ชุด PPE
51. ช่างแดงร่วมกับแบงค์การเกษตร บริจาค ชุด PPE
52. คุณวสันต์ บริจาค Face shield
53. บริษัท ใจกว้างลิสซิ่ง บริจาค เจลล้างมือ
54. มูลนิธิ เทวี เจียวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา มอบ ชุด PPE และ Face shield
55. มูลนิธิใจต่อใจมอบ mask ผ้า


คณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริหาร งานการรับบริจาคกองทุน Covid19 รพ.ลี้ สามารถติดต่อได้ที่
      1. นางอัจฉรา ตันอุตม์         081-1122564
      2. นางพรวิไล อารยพิทยา      081-6845758
      3. นายคงกฤช ถูกแผน        081-8817794
      4. นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา       080-1209017
      5. นายวัชรพงษ์ ฝั้นยะ        095-3286396