เรื่องน่ารู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องน่ารู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Q : แนวทางการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) 
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ต้องทำอย่างไร?

A : ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน

*หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)

(เจ็บป่วยทั่วไป หมายความว่า อาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น