สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล HA

                     

            เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 16  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

                          โรงพยาบาลสันกำแพง         จังหวัดเชียงใหม่

                          โรงพยาบาลบ้านสร้าง          จังหวัดปราจีนบุรี

                          โรงพยาบาลแหลมฉบัง         จังหวัดชลบุรี

                          โรงพยาบาลศรีณรงค์            จังหวัดสุรินทร์

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสวรรคโลก      จังหวัดสุโขทัย

                        โรงพยาบาลส่องดาว          จังหวัดสกลนคร

                        โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต                   

                        โรงพยาบาลลี้      จังหวัดลำพูน

                        โรงพยาบาลหนองไผ่         จังหวัดเพชรบูรณ์

                        โรงพยาบาลวิเชียรบุรี         จังหวัดเพชรบูรณ์

                        โรงพยาบาลตาคลี             จังหวัดนครสวรรค์

                        โรงพยาบาลบัวใหญ่           จังหวัดนครราชสีมา

                        โรงพยาบาลสุไหงปาดี        จังหวัดนราธิวาส

                        โรงพยาบาลนนทเวช         จังหวัดนนทบุรี

                        โรงพยาบาลบางปะกอก 1  กรุงเทพมหานคร

                        โรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชั่นแนล   กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง