ขอบคุณผู้ร่วมทำบุญบริจาคเงินทอดผ้าป่าสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ฯ

กรณีมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จและใบอนุโมทนา. หลังการโอนเงินบริจาคผู้บริจาคสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1.ส่งสลิปการโอนเงินมาทางโปรแกรม Line (เงินบริจาค รพ.ลี้ ลำพูน)


2.แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
3.เลขประจำตัวประชาชน/ หรือเลขประจำตัวเสียภาษี

และแจ้งรายละเอียด/ สื่อสารตาม Qr code บนเว็ป รพ ลี้ นี้ได้