อบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจำปี2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562

              นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ,นพ.วาริช เตียวตระกูล รอง ผอ.และบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลี้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “อัคคีภัยเบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง”

               ขอขอบคุณวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลี้  ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน