การย้ายสิทธิบัตรทอง

การเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ(การย้ายสิทธิบัตรทอง)ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นเพื่อลงทะเบียนในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรณีพักอาศัยอยู่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่น ได้แก่ 
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก กรณีเป็นเด็กเล็กให้ใช้ “สูติบัตร” (ใบเกิด) แทน

 


กรณีพักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
ต้องใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มเติม 
– หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำชุมชน
– หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง
– เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ : กรณีให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทน ต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

สถานที่ติดต่อเพื่อลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ
ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต 19 เขต
ในต่างจังหวัด ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ