สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เป็นของทุกคน และคุ้มครองตลอดชีวิต

หลายคนยังคงสงสัยว่าตัวเองมีสิทธิบัตรทองหรือไม่ แล้วบัตรทองนี้ใช้อย่างไร หรือใช้ที่ไหนได้บ้าง??
.
                     ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิใช้บัตรทอง เมื่อมีการแจ้งเกิดและลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทุกคนสามารถใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวในการเข้ารับบริการ (ในกรณีที่เป็นเด็กใช้เพียงสูติบัตร หรือใบเกิดเท่านั้น) ที่สำคัญสิทธิบัตรทองยังสามารถใช้ได้จนตลอดชีวิต ยกเว้นก็แต่ผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ อาทิ สิทธิประกันสังคม สิทธิรัฐวิสาหกิจ และสิทธิข้าราชการ 

สิทธิบัตรทองยังครอบคลุม การส่งเสิรมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก บริการวางแผนครอบครัว เป็นต้น
.
รัฐบาลจัดให้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน สปสช. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ยั่งยืนด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลพิ่มเติม หรือตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ