โปรแกรมบริหารความเสี่ยงHRMS.

user & password   “รหัสผ่านเข้าใช้งานครั้งแรกจะกำหนดให้เป็น a12345  เหมือนกันหมด โดยเมื่อเข้าใช้งานด้วยรหัสดังกล่าวแล้วระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง รหัสจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6-10 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวเลขผสมกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ เช่น 111aaa เป็นต้น” (รหัส user ติดต่อ จนท.RM ของฝ่าย)

เข้าสู่ระบบ HRMS