ติดต่อเรา

        โรงพยาบาลลี้

เลขที่ตั้ง    111  หมู่  7  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน   รหัสไปรษณีย์   51110  

โทร  053 -596513  , 053-596517     แฟกซ์   053-596518  

Email : lee11142@hotmail.com , lee11142@leehospital.org
หมายเลขติดต่อภายใน
0 โอเปอร์เรเตอร์ 134 PCU นอก 171 ศูนย์องค์รวม  
100 โอเปอร์เรเตอร์ 135 หัวหน้าแผนไทย 172 ศูนย์ HA    
101 ห้องตรวจ 1 136 หัวหน้ากลุ่มการฯ 173 ศาลาแยกโรค    
102 ห้องตรวจ 2 150 สำนักงานพยาบาล 174 แม่บ้าน    
103 ห้องตรวจ 3 138 ห้องสมุด 175 ห้องตรวจคลินิก 1    
104 ห้องตรวจ 4 139 ตึกผู้ป่วยหญิง 176 ห้องตรวจคลินิก 2    
105 คลินิกโรคเรื้อรัง 140 ตึกผู้ป่วยหญิง 177 ห้องกายภาพบำบัด    
106 ห้องชันสูตร 141 หัวหน้าตึกหญิง 178 ห้องบัตร (บน)    
107 ห้องเภสัช 142 ห้องพิเศษ 1 179 ห้องบัตร (ล่าง)    
108 ห้องจ่ายยา  143 ห้องพิเศษ 2 192 ตึกผู้ป่วยชาย    
109 ห้องเก็บเงิน 144 ห้องพิเศษ 3 191 ตึกผู้ป่วยชาย    
110 OPD (บน) 145 ห้องพิเศษ 4 203 ห้องพักพยาบาลชาย    
315 ห้อง X-RAY 146 ห้องพิเศษ 5 204 ห้องพิเศษ1ทับทิม     
301 ห้องฉุกเฉิน ER 147 ห้องพิเศษ 6 205 ห้องพิเศษ 2บุษราคัม     
113 ห้องรอคลอด 322 บริหาร(ธุรการ) 206 ห้องพิเศษ 3มรกต     
114 ห้องคลอด 151 คลังยา 207 ห้องพิเศษ 4มณีโชติ     
115 หน้าห้อง OR  152 แพทย์แผนไทย 208 ห้องพิเศษ 9     
116 ห้อง OR  153 ห้องบริจาคเลือด 209 ห้องพิเศษ 8    
117 หัวหน้าห้อง OR 155 โรงครัว 210 หน่วยไตเทียม    
118 หน้าห้องตรวจ 156 โรงซ่อมบำรุง 211 ห้องพิเศษ 6 เพทาย    
119 ศูนย์เปล 302 ห้องฉุกเฉิน 212 ห้องพิเศษ 5 โกเมน    
120 ห้องบริหาร 158 พยาบาล OPD  251 หน่วยจ่ายกลาง    
121 ศูนย์ยานพาหนะ 159 ตู้ยาม (รปภ.) 323 ฝ่ายการเงิน    
122 ฝ่ายแผนงานฯ 160 ห้องคอมพิวเตอร์ 320 ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ    
123 ห้องพัฒนกิจจาฯ   161 ห้องโสต/สุขศึกษา 309 ห้องบัตรตึกอุบัติเหตุ    
319 ห้องผู้อำนวยการ 162 ห้องจิตเวช 313 ห้องจ่ายยาตึกอุบัติเหตุ    
125 ห้องผลิตยา 163 หัวหน้าฝ่ายแผนฯ 325 คลีนิกนอกเวลา    
126 คลังยา(ย่อย) 164 ห้องพักแพทย์        
127 OPD (ล่าง) 165 คลังพัสดุทั่วไป        
128 ร้านค้าสหกรณ์ฯ 166 ห้องประชุมราชาวดี        
129 167 งานซักฟอก        
130 งานเอดส์/วัณโรค 168 ตรวจสิทธิ์/คัดกรอง โรงพยาบาลแห่งเก่า   053 – 979635
131 ห้องเวชปฏิบัติ ฯ 169 ห้องตรวจ 6 ระบบแพทย์ฉุกเฉิน    053 – 596516
132 ฝ่ายทันตกรรม 170 ห้องตรวจ 5 งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า 053-596525

แผนที่การเดินทาง

ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านป่าหก ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ย้ายจากโรงพยาบาลลี้แห่งเก่ามายังโรงพยาบาลลี้แห่งใหม่
ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 7 บ้านป่าหก ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน

ทิศเหนือ ติดกับ ถนน สายลี้ – ก้อ
ทิศใต้ ติดกับ วัดมณฑลวงศา
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนพหลโยธิน
ทิศใต้ ติดกับ ที่สาธารณประโยชน์ (สุสานบ้านป่าหก)

Mon – Fri

8:00 – 16:00

Sat – Sun

อุบัติเหตุฉุกเฉิน  24  ชั่วโมง