บริการทางการแพทย์

คลินิกและการจัดบริการ

การจัดบริการ เปิด/ปิดเวลา
ตรวจโรคทั่วไป เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 บริการฝากครรภ์ เปิดบริการทุกวันพุธ 8.30 -16.30
 บริการตรวจหลังคลอด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี ทุกวันพุธ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการคุมกำเนิดจ่ายถุงยางอนามัย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการทำหมันชาย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการทำหมันหญิง จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็ก 0-5 ปี จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการคลินิกนิรนาม (ให้คำปรึกษาและตรวจเลือด) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ทุกวันอังคาร 8.30 – 16.00 น.
 บริการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ทุกวันจันทร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการคลินิกอดบุหรี่ : ผู้ป่วยนอก จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการคลินิกอดบุหรี่ :การติดตามทางโทรศัพท์ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการบำบัดยาเสพติด จันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 16.00 น.
 คลินิกอดบุหรี่ :ผู้ป่วยนอก จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 คลินิกโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ทุกวันศุกร์ 8.30 – 16.00น.
 บริการกายภาพบำบัด/ฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการจ่ายกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (ตามรายการที่กำหนด) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการกายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการกิจกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการแก้ไขการพูด (อรรถบำบัด) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการจิตบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการพฤติกรรมบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการประเมินความรู้สึกเหนื่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น (MMRC Dyspnea Scale) ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
 บริการประเมิน Six-Minute Walk Distance Test สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
 บริการประเมิน COPD Assessment Test (CAT) สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
 บริการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างถูกวิธี จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ทุกวัน 24 ชั่วโมง
 บริการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ทุกวัน 24 ชั่วโมง
 บริการตรวจเท้าอย่างละเอียดในผู้ป่วยเบาหวาน ทุกๆ 3 เดือน
 บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการแก้ไขปัญหาทางด้านการรับรู้/การเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสาร สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการแก้ปัญหาด้านระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทุกวัน พฤหัสบดี 8.30 – 16.00 น.
 บริการฝึกทักษะการเข้าสังคม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการฝึกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียนสำหรับเด็กพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการล้างไตทางช่องท้อง จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จันทร์ ,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.
พุธ และ เสาร์ 8.00 – 20.00 น.
 บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานด้วยการตรวจจอประสาทตาด้วยการถ่ายภาพ Fundus Camera เปิดบริการช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปี
 บริการฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแหว่ง/เพดานโหว่ (อรรถบำบัด/แก้ไขการพูด) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
บริการยา Clopidogrel จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
บริการยาต้านพิษ (sodium thiosulfate,sodium nitrite, Autylcystien,2-pam ,ยาต้นพิษงู (ระบบเลือด,ระบบประสาท))
จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการบำบัดผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 8.00 – 16.00น.
 บริการบำบัดผู้ป่วยจิตเวช วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 8.00 – 16.00น.
 บริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก วันอังคาร สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 8.00 – 16.00น.
 บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี
 คลินิกเฉพาะทาง/เฉพาะโรค อายุรกรรม
คลินิกโรคหัวใจ ทุกพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน
 คลินิกโรคไต ทุกพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน
 บริการโรคหืด ทุกจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
บริการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทุกจันทร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
คลินิกวัณโรค ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
คลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
คลินิกเบาหวาน ทุกวันพุธ 8.30. – 16.00น.
คลินิกผู้สูงอายุ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ ทุกวันพุธ 8.30 – 16.00น.
คลินิกตรวจหลังคลอด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
คลินิกศัลย์ศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 8.30 – 16.00น.
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกวัน พฤหัสบดี 8.30 – 16.30 น.
คลินิกเด็กออทิสติก ทุกวัน พฤหัสบดี 8.30 – 16.30 น.
การจัดบริการ เปิด/ปิดเวลา
คลินิกทันตกรรม
 คลินิกทันตกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 คลินิกอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 ศัลยกรรมช่องปาก จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
คลินิกทำฟัน **นอกเวลาราชการ  (ปิดยังไม่เปิดให้บริการ)  
*ยื่นรับบัตรคิว 7.00 น – 8.00 น.  ช่วงเช้าคนไข้นอกทั่วไป (35 คิว : วัน) ช่วงบ่ายคนไข้นัด (10 คน: วัน)  หากเป็นกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน พิจารณารักษาตามความเหมาะสม  
บริการแพทย์แผนไทย
 บริการนวดไทย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการประคบสมุนไพร จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการอบไอน้ำสมุนไพร จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 กิจกรรมการดูแลหญิงหลังคลอด จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 บริการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-596513 ,053-596517