5-5-64 ผู้แทน กฟผ. บริจาคตู้ความดันบวก

 
 
5 พ.ค. 2564 ขอขอบพระคุณ ผู้แทน กฟผ.
(นายพัฒนพงศ์ สุวรรณธวัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ-1 และ คุณสำรวม ธรกิจ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่) และทีมงาน
ที่ได้บริจาคตู้ความดันบวก ฯลฯ และรายการอื่นๆ