เปิดรับบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

                 ด้วยสถานะการโรคไวรัสระบาด  covid-19

               โรงพยาบาลลี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของโรค จึงมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ทางการแพทย์เพิ่มเติม  ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการ และการป้องกันความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดไปจนถึงบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ให้ได้รับการปกป้องตามมาตรฐานวิชาชีพ หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 “ทางโรงพยาบาลจะมีการออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาให้แก่ผู้บริจาคทุกท่านสำหรับยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป”

 

“โรงพยาบาลมีความยินดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบบริหาร งานการรับบริจาคกองทุน Covid19 รพ.ลี้ สามารถติดต่อได้ที่
      1. นางอัจฉรา ตันอุตม์         081-1122564
      2. นางพรวิไล อารยพิทยา      081-6845758
      3. นายคงกฤช ถูกแผน        081-8817794
      4. นส.เสาวลักษณ์ ไชยมาลา       080-1209017
      5. นายวัชรพงษ์ ฝั้นยะ        095-3286396